jueves, 13 de junio de 2013

L'aigua


CIRCUITO DE AGUA POTABLE

L'Organització Mundial de la Salut estima que al voltant de 1.100 milions de personetes no tenen accés a un sistema de subministrament d'aigua capaç de proveir un mínim de 20 litres d'aigua neta per persona i dia i que 2.400 milions no disposen de cap sistema de tractament d'aigües brutes.
A les ciutats, l'aigua circula per dues xarxes independents:

  • Xarxa de distribució. S'encarrega de la distribució de l'aigua tractada per al cosum, anomenada aigua potable. El circuit va des dels pantens i els rues fins a les plantes potabilitzadores, on l'aigua es tracta per tal que sigui apta per al cosum.
Components de la xarxa de distribució:
 
Aixeta: són els elements finals de la distribució, regulen la quantitat d'aigua freda i calenta, per això ha de tenir dues claus de pas. El difusor, gracies al qual acoseguim la potencia d'aigua que volem es un element important.
Dipòsits: permet l'ompliment immediatament després del buidatge.
Elements de sortida d'aigües residuals:
Sifons: elimina els pudors, tenen un nivell d'aigua que serveix de barrera per tancar el pas de les olors.

  • Xarxa de sanejament. Recull aigües que provenen dels residues líqueds dels habitatges i de les indústries, i les anomenem aigües resudals. El circuit d'aigües residuals va per la xarxa de clavegueres des de les cases fins a les depuradores i, després, als rius o al mar. Ales depuradores s'eliminen els microorganismes patògens.

martes, 11 de junio de 2013

El quadre elèctric

Interruptor de control de potència.
Limita el consum total màxim de l'habitatge. Depèn del contracte que s'estableixi amb l acompnyia. El contracte mínim ha de ser de 5.758W. Si conectem aparells el consum dels quals excedeixi la potència contractada, l'interruptor salta. Pot ser fora de l'habitatge, al costat de l aporta d'entrada o bé a la cambra o habitació de comptadors.
Interruptor diferencial.
S'encarrega de protegir les persones en front de les possibles descàrregues produïdes pels aparells. S'anomena diferecial perquè estableix el balanç entre el corrent d'entradaa la cosa i el corrent de sortida, que han de ser iguals. Si part del corrent es perd a terra a través d'un aparell llavors es produeix una diferència entre el corrents d'entrada i de sortida.
Interruptor general automàtic.
Vigila que la itnensitat que circula pels circuits de al casa no ultrapassi un valor determinat. Els límits d'intensitates dapassen sempre que hi ha un curtcircuit.
Dispositiu de tall.
Hi ha diversos dispositius de tall associats a alguns circuit diferents dins la casa: els endolls dels dormittoris i els de la cuina, les preses de corrent per a les làmpades, etc. És un aparell de protecció manetotèrmica. L'interuptro talla el corrent quan té lloc un escalfament del circuit per un excés de consum, o bé quan es produeixi un curtcircuit.

jueves, 6 de junio de 2013

L'electricitat

Per minimitzar les pèrdues d'energia que es produeixen durant el transport des de la central elèctrica fins a les cases, el voltatge s'eleva fisn als 400.000 volts. Despreés es transforma a les subestacions de transformació, i arriba als nuclis urbans i a les cases a 230 V.
Els cables d'una casa es distingueixen entre fase, neutre i terra.
La fase i el neutre entren a l'habitatge pel quadre general i, des d'allà, es distribueixen en diversos circuits. Com a mínim n'hi ha tres: per l'enllumernat, un altre d'ús general i l'altre pels electrodomèstics. La presa de terra evita que el corrent elèctric surti del ciucuit a través d'una persona o d'un electrodomèstic, que no es produeixin variacions.
El corrent d'ús domèstic és altern (CA / s) a 230 V i 50 Hz. Per tant, canvia de sentit 50 cops per segon.

lunes, 27 de mayo de 2013

LOGO

El llenguatge que fem servir és ben sezill: el LOGO (l'entorn de la tortuga). Mitjançant el LOGO anrem veient conceptes generals de programació i així ens farem una idea de con són els programes.
2. A) Dibuixar un triagle quilàter de 120 unitats de costat.

2. C) Elaborar una rutina que calculi la mitjana aritmética de tres nombres.

30. En primer lloc, dibuixa un cercle mitjançant LOGO. Tot seguit, crea un procediment que et permeti configurar les anelles olímpiques.
jueves, 23 de mayo de 2013

Control per ordinador: Introducció

1. ACTIVITAT: avantatges del control per mitjà d'un ordinador
Senyala els avantatges qeu aporta en cada cas el control per ordinador. Creus que podrien fer-la les persones aquesta tasca? Que passaria en tots aquests casos sense l'ajut dels ordinadors?
Els ordinadors a l'agricultura.
Com per exemple els regadius, ja que aquest controlen la humitat de la terra, la temperatura per possar-se en marxa o no.
Seguiment de satèl·lits artificials.
Utilitzar per a la transmissió de videos, també per a la transmissió mediambiental ja que es posible controlar la temperatura, el temps de la Terra. Es molt extens i es pot trobar d'un tipus diferent per a cada especialitat.
Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN).
Busqueda sobre els nuctrins.
Control de tránsito (ATC).
Informent als mitjans de comunicació l'estat sobre les carreteres.

Central nuclear.
Comprobar el estado del núcleo, y de otros servicios que ofrece al central al territorio.

Taller de artes gráficas.
Ayudan al diseño gráfico de bocetos, por ordenador, para todo tipo de utilizaciones y aplicaciones.

Predicció i alerta de terratremols.

Sala de control i seguretat d'un museu.
Ayudan al correcto funcionamiento de las salas del museo.

jueves, 16 de mayo de 2013

Gestión y control automático de viviendas

Identifica los distintos sistemas de control que conforman la vivienda. Rellena esta tabla con todos los elementos que van a ser controlados, los sensores que condicionan su funcionamiento...
SISTEMA DE CONTROL
TIPO (CERRADO O ABIERTO)
ELEMENTO CONTROLADO
SENSOR
ACTUADOR
Simulación de vivienda habitada
Cerrado
Subida/bajada de persianas.
ON/OFF de luces.
Detector de presencia interior.
Motor persianas, temporizador de luces.
Aire acondicionado.
Abierto
La temperatura.
Termómetro.
Temporizador.
TV
Cerrado
ON/OFF TV
Programador.
Temporizador.
Control de persianas.
Abierto
Subida/Bajada de persianas.
Detector de luz.
Motor de persiana.
Riego automático.
Cerrado
Puesta en marcha de aspersores.
Programador.
Bomba de agua.
Simulación de presencia.
Abierto
Sistema acústico o luminoso.
Detector de presencia.
Sonido de una alarma.
Control de electrodomésticos.
Cerrado
Los electrodomésticos.
X
El electrodoméstico.
Detector de fuga de agua.
Abierto
Circuito del agua.
Sensor de humedad.
Alarma sonora.
Sensor de humo y gas.
Abierto
Presencia de humo y gas.
Detector de humos.
En marcha un sistema de riego.
Simulador de urgencia médica.
Abierto
Estado físico de la persona.
Detector de pulsaciones.
Sistema de mensajería acústica.

lunes, 13 de mayo de 2013

La casa domótica. -Introducción

La casa domótica es un concepto que se refiere a la integración de las distintas tecnologías en el hogar mediante el uso simultáneo de la electricidad, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Su fin es mejorar la seguridad, el confort, la flexibilidad, las comunicaciones, el ahorro energético, facilitar el control integral de los sistemas para los usuarios y ofrecer nuevos servicios.

Algunas de las áreas principales de la domótica son:

  • Automatización y Control - incluye el control (abrir/cerrar, on/off y regulación) de la iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas, cerraduras, riego, electrodomésticos, suministro de agua y gas etc.
  • Seguridad - incluye alarmas de intrusión, alarmas personales y alarmas técnicas (incendio, humo, agua, gas, fallo de suministro eléctrico).
  • Telecomunicaciones - incluye la instalación de una red LAN para compatir acceso de alta velocidad de Internet, recursos y el intercambia de datos entre todos los equipos del hogar. También permite disfrutar de otros servicios más avanzados.
  • Audio y video - incluye la distribución de imágenes de video capturadas con cámaras dentro y fuera de la casa a toda la casa y a través de Internet.
Con la integración de las específicas funcionalidades de estos sistemas se puede crear servicios de "valor añadido"
  • Automatización de eventos.
                               
  • Escenarios tipo "Me Voy de Casa", "Cine de Casa", "Cena" que apretando los botones adecuados preparas cualquier cosa.
  • Avisos por teléfono, SMS o email de la llegada o salida de terceros a la vivienda o por el contrario, la  ausencia de actividad si se queda alguien en la vivienda en un determinado intervalo de tiempo.


Cuestiones:
1) ¿Qué ventajas crees que aporta las instalaciones domóticas en el hogar?
Más seguridad, comodidad y eficacia.
2) ¿Qué posibilidades te llaman más la atención de los sistemas domóticos y por qué?
La rapideza con la que actuan si detectan alguan anomalia en el casa o propiedad. Y también que resulta increíble poder controlar toda tu casa desdes un teléfono.